EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მოგწონთ ნოველები - ჩვენი საქმე

დიახ
არა
კარგად იკითხება
ვერ გავიგე
ამორალურია


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

scott

nika123

Roberti

დავითი

Mamuka
« გოგრის სასარგებლო თვისებები »

კატეგორია: იყავით ჯანმრთელი

ავტორი: Nisa

თარიღი: 2018-11-06 03:25:16

გოგრის სასარგებლო თვისებები

გოგრის ზეთი

მაშინ, როდესაც თა­ნა­მედ­რო­ვე ფარ­მა­კო­ლო­გია გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ო­ცარ ეტა­პებს აღ­წევს, არ ივი­წყებს სა­ხალ­ხო მე­დი­ცი­ნა­საც. სხვა­დას­ხვა მცე­ნა­რე­ე­ბი, მათი ფოთ­ლე­ბი თუ ნა­ყო­ფი, ზეთი, რო­მელ­საც აქ­ტი­უ­რად იყე­ნებ­დნენ ჩვე­ნი ბე­ბი­ე­ბი და მათი ბე­ბი­ე­ბი, დღე­საც არ კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას. ზო­გა­დად, მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ რაც უფრო ბუ­ნებ­რი­ვი შე­მად­გენ­ლო­ბა აქვს მე­დი­კა­მენტს, მით ნაკ­ლე­ბია მისი გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სად, უფრო რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლია. სწო­რედ ამი­ტომ არის ბუ­ნებ­რი­ვი პრე­პა­რატ­რე­ბი კვლავ პო­პუ­ლა­რუ­ლი.
 
ერთ-ერთი ასე­თი პრო­დუქ­ტი, რო­მელ­საც ძვე­ლი დრო­ი­დან­ვე იყე­ნებ­დნენ სხვა­დას­ხვა სა­მე­დი­ცი­ნო პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, არის გოგ­რა. გოგ­რა სამ­ხრეთ ამე­რი­კის სტე­პი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში წარ­მო­შო­ბი­ლი მცე­ნა­რეა, სა­ი­და­ნაც გავ­რცელ­და ჩრდი­ლო­ეთ ამე­რი­კა­ში, ევ­რო­პა­ში, აზი­ა­სა და აფ­რი­კა­ში. იგი ფარ­თოდ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში. გოგ­რის თეს­ლი­სა და მისი ზე­თის რო­გორც სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბად გა­მო­ყე­ნე­ბა, ჯერ კი­დევ აცტე­კებ­მა და­ი­წყეს. მე-19 სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს შეს­წავ­ლი­ლი იქნა გოგ­რის ზე­თის სამ­კურ­ნა­ლო თვი­სე­ბე­ბი და ამე­რი­კულ ფარ­მა­კო­პე­ა­ში იგი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად შე­ტა­ნი­ლია რო­გორც ან­ტი­ჰელ­მინ­თუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა. უფრო მოგ­ვი­ნე­ბით გოგ­რის ზე­თის სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­მო­ყე­ნე­ბა მას­ში შე­მა­ვა­ლი ვი­ტა­მი­ნე­ბი­სა და მი­ნე­რა­ლე­ბის გა­მოს სხვა­დას­ხვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით და­ი­წყეს. და­დე­ბი­თი ეფექ­ტის მი­სა­ღე­ბად რე­კო­მე­დი­რე­ბუ­ლია გოგ­რის ზეთი მი­ღე­ბა, თუმ­ცა ასე­ვე სა­სარ­გებ­ლოა თა­ვად გოგ­რის მირ­თმე­ვაც.
 
საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მა
 
გოგ­რის ზეთ­ში შე­მა­ვა­ლი უჯე­რი ცხი­მო­ვა­ნი მჟა­ვე­ბი, ფლა­ვო­ნო­ი­დე­ბი და ფოს­ფო­ლი­პი­დე­ბი ხელს უწყობს ნაღ­ვლის წვე­ნის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას და აუმ­ჯო­ბე­სებს ღვიძ­ლის ფუნ­ქცი­ას. მას­ში შე­მა­ვა­ლი ვი­ტა­მი­ნი B1 აბა­ლან­სებს კუ­ჭის წვე­ნის მჟა­ვი­ა­ნო­ბას. იგი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა გას­ტრი­ტის, კუ­ჭი­სა და თორ­მეტ­გო­ჯა ნაწ­ლა­ვის წყლუ­ლო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბი­სათ­ვის, ასე­ვე, ყაბ­ზო­ბი­სას, რად­გა­ნაც მცი­რე სა­ფა­ღა­რა­თე ეფექ­ტი გა­აჩ­ნია.
 
შარდ-სა­ს­ქე­სო სის­ტე­მა
 
გოგ­რის ზეთი ეფექ­ტუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბაა შარდ-სა­ს­ქე­სო სის­ტე­მის სამ­კურ­ნა­ლოდ. იგი იცავს შარდ-სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის სის­ხლძარ­ღვებ­სა და ქსო­ვი­ლებს ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სე­ბი­სა­გან. ასე­ვე ხელს უწყობს შარ­დის გა­მო­ყო­ფას, აქვს მსუ­ბუ­ქი შარ­დმდე­ნი ეფექ­ტი და თირკმლის გამ­წმენ­დი ფუნ­ქცია.
 
რეპ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი ფუნ­ქცია
 
გოგ­რის ზეთი მას­ში შე­მა­ვა­ლი თუ­თი­ი­სა და სე­ლე­ნის გამო აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა რეპ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი ფუნ­ქცი­ის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად, რო­გორც მა­მა­კა­ცებ­ში, ასე­ვე ქა­ლებ­ში. აწეს­რი­გებს სპერ­მა­ტო­გე­ნე­ზის პრო­ცესს და ოვუ­ლა­ტო­რულ ციკლს.
 
მხედ­ვე­ლო­ბა
 
გოგ­რის ზეთი უზ­რუნ­ველ­ყოფს თვა­ლის ბა­დუ­რის ფუნ­ქცი­ის სტა­ბი­ლუ­რო­ბას და ხელს უწყობს თვა­ლის ბრო­ლის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას. იგი შე­ი­ცავს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით კა­რო­ტი­ნო­იდ ზე­აქ­სან­ტინს, რომ­ლიც უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რად­გან ისი­ნი ყვე­ლა­ზე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით სწო­რედ თვალ­ში ნა­წილ­დე­ბა. ზე­აქ­სან­ტი­ნი იცავს თვა­ლის ქსო­ვილს, ლინ­ზას და ხალს და­ზი­ა­ნე­ბის­გან, რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს სუფ­თა მხედ­ვე­ლო­ბას და ხელს უშ­ლის კა­ტა­რაქ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას.
 
გოგ­რის ზე­თის სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბე­ბი მარ­თლაც დი­დია, თუმ­ცა ბუ­ნებ­რი­ვი გზით სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის გოგ­რის ზე­თის მი­ღე­ბა საკ­მა­ოდ რთუ­ლია. ამი­ტომ წამ­ყვა­ნი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი მას კაფ­სუ­ლე­ბის სა­ხით უშ­ვე­ბენ. ასე­თია „გოგ­რის ზე­თის კაფ­სუ­ლე­ბი“, რო­მე­ლიც რბილ ჟე­ლა­ტი­ნის კაფ­სუ­ლებს წარ­მო­ად­გენს.
 
 
 
„გოგ­რის ზე­თის კაფ­სუ­ლე­ბის­თვის“გოგ­რის ზეთი მი­ი­ღე­ბა ცივი წნე­ხის ტექ­ნო­ლო­გი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით, რო­მე­ლიც უნარ­ჩუ­ნებს მას კვე­ბით და ბი­ო­ლო­გი­ურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს. შე­ი­ცავს ცი­ლებს,პო­ლი­უ­ჯერ ცხი­მო­ვან მჟა­ვებს (ლი­ნო­ლე­ის, ოლე­ი­ნის მჟა­ვა და სხვა), ვი­ტა­მი­ნებს (А, Е, В, С, Р, К), ფოს­ფო­ლი­პი­დებს, ფლა­ვო­ნო­ი­დებს, მაკ­რო და მიკ­რო ელე­მენ­ტებს (რკი­ნა, მაგ­ნი­უ­მი, თუ­თია, სე­ლე­ნი) და სხვა ბი­ო­ლო­გი­უ­რად აქ­ტი­ურ ნივ­თი­ე­რე­ბებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია თუ­თია და თუ­თი­ის ოქ­სი­დი, რო­მე­ლიც გოგ­რის ზე­თის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის და მის სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბებს მნიშ­ვნე­ლო­ვან­წი­ლად გა­ნა­პი­რო­ბებს.
 
„გოგ­რის ზე­თის კაფ­სუ­ლე­ბი“ ეფექ­ტუ­რია:
 
· სა­შარ­დე სის­ტე­მის მოქ­მე­დე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად
 
· პროს­ტა­ტი­ტი­სა და წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის ადე­ნო­მის დროს
 
· ეფექ­ტუ­რია სიმ­სუქ­ნის, ღვიძ­ლის ცხი­მო­ვა­ნი დის­ტრო­ფი­ის და ალ­კოჰო­ლუ­რი და­ზი­ა­ნე­ბის, ასე­ვე ჰე­პა­ტი­ტის შემ­თხვე­ვე­ბის დროს
 
· ეფექ­ტუ­რია კუ­ჭის წყლუ­ლის, კო­ლი­ტის, შეკ­რუ­ლო­ბის, ბუ­ა­სი­ლის, უკა­ნა ტა­ნის ნა­ხეთ­ქე­ბის დროს
 
· ეფექ­ტუ­რია დერ­მა­ტი­ტე­ბი­სა და დერ­მა­ტო­მი­კო­ზე­ბის დროს (ჰერ­პე­სი, ფსო­რი­ა­ზი, დი­ა­თე­ზი, ეგ­ზე­მა, აკნე (ფე­რიმ­ჭა­მე­ლა))
 
· აუმ­ჯო­ბე­სებს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლას, ამ­ცი­რებს სის­ხლში ქო­ლეს­ტე­რი­ნის დო­ნეს
 
· აწეს­რი­გებს სპერ­მა­ტო­გე­ნე­ზის პრო­ცესს და ოვუ­ლა­ტო­რულ ციკლს
 
· ას­ტი­მუ­ლი­რებს ანა­ბო­ლუ­რი ჰორ­მო­ნე­ბის (ინ­სუ­ლი­ნის, ტეს­ტოს­ტე­რო­ნის და სხვ.) სინ­თეზს
 
· მო­ნა­წი­ლე­ობს სის­ხლწარ­მოქ­მნის პრო­ცეს­ში
 
· უზ­რუნ­ველ­ყოფს თვა­ლის ბა­დუ­რის ფუნ­ქცი­ის სტა­ბი­ლუ­რო­ბას და ხელს უწყობს თვა­ლის ბრო­ლის გამ­ჭირ­ვა­ლო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას
 
· ხელს უწყობს მეხ­სი­ე­რე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას
 
· აძ­ლი­ე­რებს იმუ­ნი­ტეტს ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ
 
· ეფექ­ტუ­რია ჰელ­მენ­თე­ბის (ჭი­ე­ბით ინ­ვა­ზი­ის) დროს
 
· რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია თუ­თი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბი­სას