EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მოგწონთ ნოველები - ჩვენი საქმე

დიახ
არა
კარგად იკითხება
ვერ გავიგე
ამორალურია


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

mia2000

JIMSHER

amoro1964

penruins

ciracira329
« ბიზნეს გეგმა გვ. 1 »

კატეგორია: ბიზნეს ჟურნალი

ავტორი: admin

თარიღი: 2013-05-22 16:51:26

ბიზნეს გეგმის შედედგენა

ბიზნეს გეგმა

ბიზნესგეგმა ………………………3
 ნაწილი I: ბიზნესი …………………… 4
 ნაწილი II: ფინანსური მონაცემები ………5
 ნაწილი III: თანმხლები დოკუმენტაცია …6
 
 
მარკეტინგული გეგმა ……………7
 საფეხური I: მარკეტინგული კვლევის ხუთი კომპონენტი ……….
 საფეხური II: მიზნების ჩამოყალიბება ………………………………
საფეხური III: მარკეტინგული მიქსის განსაზღვრა ..........................
საფეხური IV: სტრატეგია და განხორციელება ...................................
საფეხური V: მარკეტინგული გეგმის მომზადება წერილობით ........
საფეხური VI: შედეგების აღრიცხვა და კონტროლი 
 
ფულადი ნაკადების მიმოქცევის მართვა ............................................................ 13
 ფულადი ნაკადების უწყისის ნიმუში .........................................................
 ფულადი ნაკადების პროგნოზის ნიმუში ...................................................
 ფულადი ნაკადების პროგნოზის ანალიზი ................................................
 შესრულების შეფასება: სასიცოცხლო ნიშნები ..........................................
 ფინანსური ანგარიშების განხილვა ............................................................
 საბალანსო უწყისი .........................................................................................
 გარეგანი შედარებები ....................................................................................
 
 
ბიზნესის დაფინანსება ............................................................................................. 19
 რა ტიპის სესხი მჭირდება? .........................................................................
 კრედიტის 5 C ................................................................................................. 22
 დოკუმენტაციის შეგროვება ............................................................................
 
 
მცირე ბიზნესის ორგანიზაციული ფორმები .............................................
 საწარმო როგორც სამეურნეო სუბიექტი ....................................................
 მეწარმის სტატუსი, იურიდიული პირის ცნება .............................................
 რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია …………….................................................
 რა არის ორგანიზაცია, რატომ არსებობენ ორგანიზაციები? ...................
 რა საერთო აქვთ ბიზნესორგანიზაციებს? ....................................................
 ვინ არის ინდმეწარმე? ........................................................................................
 რა არის ფირმა? ………......................................................................................
 კორპორირებული ორგანიზაციები ……………………………………………..
ფაქტორები, რომელიც მოქმედებენ საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევაზე .............
საწარმოს დაფუძნება: ტიპის შერჩევა, საწყისი კაპიტალის ფორმირება …
საკუთარი საწარმოს დაფუძნება ………………………………………
მონაწილეობა საწარმოს დაფუძნებაში …………………………………………
საწარმოს ყიდვა …………………………………………………
პარტნიორული წილის გამოსყიდვა 
ბიზნესტერმინოლოგიის ლექსიკონი ............................................................
 
 
  
 ბიზნესგეგმა
 
არსებობს ბიზნესგეგმის შედგენის სამი მიზეზი:
 
 
1. ბიზნესგეგმის შექმნის პროცესი გაიძულებთ შეხედოთ თქვენს ბიზნესს ობიექტური, კრიტიკული და ემოციებისაგან თავისუფალი თვალით მის დაწყებამდე და დაწყების შემდეგ.
2. მიმდინარე ბიზნესგეგმა წარმოადგენს საოპერაციო ინსტრუმენტს, რომელიც გეხმარებათ მართოთ ბიზნესი და უზრუნველყოთ მისი წარმატება.
3. ბიზნესგეგმის მეშვეობით შესაძლებელია თქვენი იდეების ეფექტური კომუნიკაცია და დაფინანსების შესაძლებლობების გაზრდა. 
 
 
ბიზნესგეგმის საჭიროება მეტად დიდია. იგი დაგეხმარებათ გამოავლინოთ და შეაფასოთ ძლიერი და სუსტი მხარეების; ყურადღება გაამახვილოთ ბიზნესის იმ საჭიროებებზე, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლება გამოგრჩეთ მხედველობიდან; გამოავლინოთ ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინახოთ პრობლემები მათ ესკალაციამდე. ეს დაკვირვებები დაგეხმარებათ მიაღწიოთ ბიზნესმიზნებს სწრაფად და ეფექტიანად.
 
 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია წერილობითი ბიზნესგეგმის არსებობა საბანკო სესხის მიღების მიზნით. ბანკს უნდა დაუმტკიცოთ, რომ თქვენი ბიზნესი სიცოცხლისუნარიანია და ამის მძლავრ საშუალებას წარმოადგენს ბიზნესგეგმა.   
 
 
რას მოიცავს ბიზნესგეგმა?
 
 
თავფურცელი
თავფურცელზე მოცემულია ბიზნესის სახელი, მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია. 
 
 
მიზნის ჩამოყალიბება
ძირითადად ბიზნესგეგმა წარდგენილია, როგორც ნაწილი განაცხადისა დაფინანსების მოსაპოვებლად. მიზნის ჩამოყალიბებაში მოკლედ არის აღწერილი, თუ რის გაკეთებას აპირებთ მოთხოვნილი დაფინანსების მეშვეობით.
 
 
შინაარსი
ბიზნესგეგმა შეიძლება იყოს საკმაოდ ვრცელი. ამიტომ საჭიროა სარჩევის წინასწარ შედგენა. იგი მკითხველს დაეხმარება კონკრეტული დოკუმენტების პოვნაში, თქვენ კი მოგცემთ საშუალებას გადაამოწმოთ, სრულყოფილია თუ არა ბიზნესგეგმა. 
 
 განყოფილება პირველი: ბიზნესი
 
 
ა. ბიზნესის აღწერამ უნდა  უპასუხოს შემდეგ კითხვებს:
1. თქვენი ბიზნესი წარმოადგენს ინდივიდუალურ მეწარმეობას, ეს არის პარტნიორული ორგანიზაცია თუ კორპორაცია?
2. რა პროდუქტს ან მომსახურებას აწარმოებს იგი?
3. ეს არისახალი ბიზნესი, თუ ადრე არსებულის გაფართოება?
4. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ბიზნესი რენტაბელური გახდეს?
 
 
ბ. პროდუქტი/მომსახურება: აღწერეთ თქვენი პროდუქტი/მომსახურება
1. რით არის თქვენი პროდუქტი/მომსახურება უნიკალური (და ამიტომ პოტენციურად რენტაბელური)?
2. რას ყიდით?
3. რა სარგებელი მოაქვს?
4. რომელი პროდუქტის გაყიდვები არის ზრდადი? კლებადი? მდგრადი?
 
 
გ. ბაზარი: აღწერეთ თქვენი პოტენციური კლიენტები რაც შეიძლება სრულყოფილად. უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს:
1. ვინ არიან თქვენი კლიენტები? რომელ სეგმენტებში მუშაობენ ისინი?
2. ფართოვდება თუ მცირდება თქვენი ბაზარი? 
3. აპირებთ თუ არა კონცენტრირებას კონკრეტულ ბაზრებსა და სეგმენტებზე?
 
 
დ. მდებარეობა: 
1. სად არის განლაგებული თქვენი ბიზნესი? რატომ?
2. გჭირდებათ თუ არა დამატებითი სივრცე გაფართოებისათვის?
3. არის თუ არა ადგილმდებარეობა მნიშვნელოვანი თქვენი ბიზნესისათვის?
 
 
ე. კონკურენცია:
1. ვინ არიან თქვენი კონკურენტები და სად არიან ისინი განლაგებული? 
2. ვინ არიან თქვენი არაპირდაპირი კონკურენტები?
3. რა არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა?
4. როგორია თქვენი საბაზრო წილი? არის თუ არა იგი ზრდადი?
 
 
ვ. მენეჯმენტი:
1. რა განათლება და რა უნარ-ჩვევები გაქვთ იმისთვის, რომ სწორად წარმართოთ ბიზნესი?
2. არსებობს თუ არა მმართველობითი გუნდი? ვისგან შედგება ის?
3. როგორია მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა?
 
 
ზ. თანამშრომლები:
1. როგორია თქვენი თანამშრომლების მოთხოვნები და მიზნები?
2. გჭირდებათ თუ არა თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდა?
3. რა უნარ-ჩვევები უნდა ჰქონდეთ მათ სამუშაოს შესასრულებლად? 
 
 
 
 
 
 
 
 
განყოფილება მეორე: ფინანსური ინფორმაცია
 
 
ყველა მეწარმე დაგიდასტურებთ, რომ ნებისმიერი ბიზნესის ამოსავალი არის საბუღალტრო სისტემა.
 
 
ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე, ყველაზე მცირე კომპანიასაც კი უნდა ჰქონდეს უახლესი ფინანსური ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მენეჯმენტი იღებს გადაწყვეტილებებს.
 
 
ა. დაფინანსების წყაროები და გამოყენება:
აღწერეთ, როგორ დაიწყეთ თქვენი ბიზნესი. ამისათვის უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს:
1. რა არის თქვენი ბიზნესის დაფინანსების წყარო? როგორ იქნება ეს სესხი გამოყენებული?
2. შენობა-ნაგებობები თქვენი საკუთრებაა, თუ იჯარით გაქვთ აღებული? დანადგარები?
3. რა ოდენობით კაპიტალი გაქვთ? როგორ იღებთ სესხის აღების შესახებ გადაწყვეტილებებს? გყავთ თუ არა ინვესტორები?
 
 
ბ. მანქანა-დანადგარების ჩამონათვალი
ბიზნესაღჭურვილობის ჩამონათვალი, რომელსაც ფლობთ ან აპირებთ შეიძინოთ.
 
 
გ. საბალანსო უწყისი
საბალანსო უწყისი არის თქვენი ბიზნესის ლიკვიდობისა და თქვენი პირადი კაპიტალის აღწერა დროის მოცემული მომენტისათვის. ეს არის თქვენი ბიზნესის მომენტალური ფოტოსურათი, რომელიც ასახავს, რა არის თქვენი საკუთრება და რა სახის ვალდებულებები გაქვთ.
 
 
დ. მოგება-ზარალის უწყისი
ეს ინფორმაცია გიჩვენებთ, თუ რამდენად წარმატებულია თქვენი კომპანიის მუშაობა დროის მონაკვეთში (როგორც წესი, თვის, კვარტალის და წლის განმავლობაში). მოგება/ზარალი გამოიანგარიშება როგორც გაყიდვებს (რეალიზაციას) გამოკლებული ხარჯები. გასული და მიმდინარე წლის მოგება-ზარალის უწყისების შედარებით შეგიძლიათ შეადგინოთ შემოსავლების პროგნოზები. რეალურად, ეს პროგნოზები დაფუძნებული იქნება ინტუიციაზე, მაგრამ თუ ჩაატარებთ თქვენი ორგანიზაციის სამუშაოს ამომწურავ კვლევას, ისინი შეიძლება საოცრად ზუსტიც კი იყოს.   
 
 
ე. ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი
ეს მონაცემები შექმნილია იმის საჩვენებლად, თუ რამდენად კარგად მართავს ორგანიზაცია თავის ფულად ნაკადებს (ლიკვიდობას); აზრობრივად წარმოადგენს სხვაობას შემომავალ ფულად ნაკადებსა და გაწეულ ფულად გასავლებს შორის. რენტაბელობასა და ლიკვიდობას შორის ბალანსის შენარჩუნება ძნელია. გაყიდვების სწრაფმა ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს ფულადი ნაკადების ამოწურვა, რაც მრავალი რენტაბელური კომპანიის გაკოტრების მიზეზიც კი ხდება. შემოსავლების პროგნოზისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისის როლი მდგომარეობს ამ სერიოზული პრობლემების დროულ გამოვლენასა და თავიდან აცილებაში კაპიტალის გაზრდის ან სათანადო დაფინანსების მეშვეობით.
 
 
პროგნოზები თქვენი ბიზნესგეგმის შემადგენელი ნაწილია. ეს ციფრები საშუალებას გაძლევთ, სწორად შეაფასოთ თქვენი ბიზნესჩანაფიქრის განხორციელების შესაძლებლობა და ინვესტიციების ოდენობა, რომელიც საჭიროა საქმიანობის სათანადო დონის მისაღწევად. დაშვებები ძალიან დეტალურად უნდა იქნეს მოფიქრებული და ახსნილი. იყავით კეთილსინდისიერი და პესიმისტური. უფრო დაწვრილებით ამ საკითხის შესახებ იხილეთ მომდევნო თავში “ფულადი ნაკადების მიმოქცევის შესახებ”.    
 
 
ვ. ისტორიული ფინანსური ანგარიშები არსებული ბიზნესისთვის:
თუ თქვენ ფლობთ ან ადრე ფლობდით სხვა ბიზნესს, დაურთეთ ანალოგიური დოკუმენტაცია მის შესახებაც. პირადი საგადასახადო დეკლარაცია ასევე სასარგებლო დოკუმენტი იქნება. 
 
 
განყოფილება მესამე: თანმხლები დოკუმენტაცია
 
 
აქ იგულისხმება ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია თქვენი ბიზნესის შესახებ, როგორიცაა ბროშურები, კვლევის შედეგები, სარეკომენდაციო წერილები, რუკები, გრაფიკები და ა.შ..
 
 
გამოიყენეთ თქვენი გეგმა. გადაიკითხეთ და განაახლეთ იგი რეგულარულად. თუ თქვენი პროგნოზირებული ბიზნესი კრიტიკულ მდგომარეობაშია, ბიზნესგეგმა წარმოაჩენს ამის მიზეზებს და დაგეხმარებათ დასახოთ პრობლემის გადაჭრის გზები (ან სულაც საერთოდ უარი თქვათ თქვენს იდეაზე). თუ ბიზნესი იზრდება და ფართოვდება, ბიზნესგეგმა გიჩვენებთ თქვენ, თქვენს პარტნიორებს, თქვენს ბანკს, ანგარიშის მენეჯერს და თანამშრომლებს მისი შეფასებისა და გაუმჯობესების ინსტრუქციებსა და სტანდარტებს. ბიზნესგეგმით მოწოდებული კომენტარები, დადებითია ისინი თუ უარყოფითი, ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოთ.     
 
 
 მარკეტინგული გეგმა
 
 
… მარტივად რომ ვთქვათ, მარკეტინგი არის თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების გაყიდვის სტრატეგია. მარკეტინგული გეგმა არის ანალიზი, რომელიც დაგეხმარებათ იმ სტრატეგიის გამოვლენაში, რომელიც საუკეთესოა თქვენთვის და თქვენი ბიზნესისათვის.
 
 
ოდესმე თუ გადაგიფურცლავთ მარკეტინგის სახელმძღვანელო, შეხვდებოდით მარკეტინგის ტერმინებისა და კონცეფციების რთულ განსაზღვრებებს. მარტივად რომ ვთქვათ,
 
 
თქვენი მარკეტინგული გეგმა უნდა პასუხობდეს შემდეგ კითხვებს: 
1. ვინ/რა წარმოადგენს თქვენს ბაზარს?
2. როგორია თქვენი ბაზრის განვითარების ტენდენცია?
3. როგორია თქვენი საბაზრო წილი (და თქვენი წილის შეცვლის ტენდენცია)?
4. როგორ შეიძლება თქვენი საბაზრო წილის გაზრდა?
5. როგორ შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი რენტაბელობა არსებულ საბაზრო სეგმენტში?
 
 
შემდეგი ექვსი საფეხური დაგეხმარებათ მარკეტინგული გეგმის შედგენის პროცესში.
 
 
 
 
საფეხური პირველი: მარკეტინგული კვლევის ხუთი კომპონენტი
კვლევა ნებისმიერი მარკეტინგული გეგმის ქვაკუთხედია. მიზნები, პოზიციონირება, სტრატეგია, განხორციელება – ყველა ეს ელემენტი მჭიდროდაა დაკავშირებული ამომწურავი კვლევის ზუსტ, გონივრულ დასკვნებთან. ნუ იფიქრებთ, რომ თქვენ ისედაც კარგად იცით, თუ რას ფიქრობს კლიენტი თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ. დაე, კვლევის შედეგებმა მიგიყვანოთ კონკრეტულ დასკვნებამდე. დაიხსომეთ, კვლევა არასოდეს მთავრდება. ეს მკაცრი რეალობაა: მუდმივი კვლევა ნებისმიერი გრძელვადიანი მარკეტინგული გეგმის შემადგენელი ნაწილია. თქვენი ინფორმაციის გადაფასება რეგულარულად დაგჭირდებათ ! 
 
 
ა. პროდუქტი / მომსახურება
იმისათვის, რომ კარგად შეისწავლოთ თქვენი პროდუქტი ან მომსახურება, უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს შემდეგი კითხვები:
 
 
1. რატომ უნდა იყიდოს ან გამოიყენოს ვინმემ ეს პროდუქტი/მომსახურება ?
2. რამდენად მნიშვნელოვანია ფასი?
3. რამდენ ხანს გაძლებს იგი?
4. რამდენად ხშირად სჭირდება იგი მომხმარებელს?
5. რა მოსწონს ან არ მოსწონს მომხმარებელს მასში?
6. რის საფუძველზე იღებს კლიენტი გადაწყვეტილებას შეიძინოს იგი?
7. შეიძლება თუ არა იგი გაუმჯობესდეს? როგორ?
8. საჭიროებს თუ არა იგი რაიმე სახით შემდგომ მომსახურებას?
 
ბ. კლიენტი
     
კლიენტის კვლევისას მნიშვნელოვანია შემდეგი ელემენტები:
 
 
• კლიენტის პროფილი
• ბაზრის სეგმენტაცია
• პოტენციური კლიენტები/პროგნოზები
• კლიენტების აღრიცხვა
• კლიენტების მიერ თქვენი ბიზნესის აღქმა (პერცეფცია)
• კლიენტების შენარჩუნება
 
 
კლიენტების პროფილი უნდა მოიცავდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას, როგორიცაა ასაკი, სქესი, შემოსავლები, თანამდებობა, ოჯახური მდგომარეობა (დემოგრაფია), ადგილმდებარეობა (გეოგრაფია), პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა ინტერესები, შეხედულებები, ფასეულობები (ფსიქოგრაფია). არსებული კლიენტების სწორი შეფასება დაგეხმარებათ პოტენციური ან მსგავსი კლიენტების გამოვლენაში.
 
 
კლიენტის აღქმაში იგულისხმება კლიენტის მოსაზრებები თქვენი ბიზნესის, თქვენი კონკურენციის, თქვენი პროდუქტის/მომსახურების შესახებ. როგორც ბიზნესის მფლობელმა ან მენეჯერმა, თქვენ უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს კითხვები: ვღებულობ თუ არა მაქსიმუმს კლიენტებისგან? ხომ არ ვთავაზობ ისეთ პროდუქტს/მომსახურებას, რომელსაც ისინი არ ყიდულობენ? ხომ არ არის რაიმე ისეთი პროდუქტი/მომსახურება, რომელიც უნდა ვაწარმოოთ, რადგან ჩვენი კლიენტები მას სხვაგან ყიდულობენ? ყველაზე მეტად რა მოსწონთ და რა არ მოსწონთ მათ ჩვენს პროდუქტებში/მომსახურებაში? 
 
 
მას შემდეგ, რაც აღწერთ თქვენი კლიენტების ბაზას, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მათ დაყოფაზე მცირე ჯგუფებად. ამ პროცესს ეწოდება სეგმენტაცია. არსებობს ბაზრის სეგმენტაციის ჩატარებისათვის ორი ძირითადი მიზეზი:
 
 
1. შეიძლება დაიპყროთ ყველაზე შესაფერისი ბაზრები;
2. შეიძლება შეიმუშაოთ მეტად სპეციფიკური და მიზანმიმართული მარკეტინგული სტრატეგია (მიზნობრივი მარკეტინგი).
 
 
მეტად მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თქვენი არსებული კლიენტები სწორედ ის კლიენტები შეიძლება იყვნენ, რომლებზეც თქვენ ოცნებობთ და წარმოიდგენთ  სამომავლო, პროგნოზირებულ კლიენტებად. ამიტომ უნდა შეეცადოთ, არა მარტო შეინარჩუნოთ ისინი, არამედ შესთავაზოთ სხვა პროდუქტები/მომსახურება. არსებული კლიენტების პოტენციალის მაქსიმიზაცია (შენარჩუნების მარკეტინგი) მნიშვნელოვნად ნაკლებ დანახარჯებსა და დროს მოითხოვს, ვიდრე პოტენციური კლიენტების მოზიდვა. არსებული კლიენტების ბაზა განაპირობებს თქვენი ბიზნესის სტაბილურობას, ამიტომ აუცილებლად უნდა შეიტანოთ ეს ჯგუფი თქვენს მარკეტინგულ გეგმაში. 
 
 
გ. კომპანია
 
 
ვიდრე დასახავდეთ ბიზნესის სამომავლო გეგმებს, კარგად უნდა შეისწავლოთ მისი არსებული მდგომარეობა. კარის გაღებამდეც კი, თქვენს ხელთ დასამუშავებელი ინფორმაციის ზღვაა: გაყიდვების მაჩვენებლები, კლიენტების შესახებ ინფორმაცია, თანამშრომლების ისტორია, ფინანსური მონაცემები და ა.შ.. საჭიროა განსაზღვროთ თქვენი კომპანიის პროფილი თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეების გასაცნობიერებლად, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ მარკეტინგულ გეგმაზე. თუ ეს ახალი ბიზნესია, სჯობს ახლავე დაიწყოთ ინფორმაციის შეგროვება და მომავალში ამაზე უკვე დროს არ დახარჯავთ.
 
 
კომპანიის შიდა მონაცემები:
გასაანალიზებელი რიცხვების სიმრავლეს მივყავართ კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების აუცილებლობამდე. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ კომპიუტერული სისტემა, დროა შეიძინოთ იგი.
 
 
კომპანიის შიდა მონაცემები შეიძლება მოიცავდეს:
 
 
• გაყიდვების შედეგებს
• გაყიდვების მენეჯერის ანგარიშებს
• საგარანტიო ბარათებს
• ძველ მარკეტინგულ გეგმებს.
 
 
გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია და უპასუხეთ კითხვებს:
 
 
1. როგორ შეიცვალა გაყიდვები გასულ წელთან შედარებით? გამოიკვეთა თუ არა რაიმე ტენდენცია?
2. როგორი გავლენა მოახდინა ფასების შეცვლამ გაყიდვებზე?
3. გახდა თუ არა ბიზნესი უფრო რენტაბელური მას შემდეგ, რაც გაიზარდა?
4. იყო თუ არა წარმატებული წარსული მარკეტინგული ძალისხმევა? რატომ?
 
 
მნიშვნელოვანია, რომ არ შემოიფარგლოთ მხოლოდ წინა წლის მონაცემების განხილვით. შეისწავლეთ რამდენიმე წლის მონაცემები და შეადარეთ ახლანდელ მონაცემებს.
 
დ. კონკურენცია
 
 
თქვენი კონკურენტების შესახებ უნდა გქონდეთ მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია, მაგალითად :
• ვინ არიან ისინი?
• როგორია მათი საბაზრო წილი?
• რამდენი ხანია, რაც ამ ბიზნესში არიან?
• რას სთავაზობენ ისინი თქვენგან განსხვავებულს (და პირიქით)?
• ეწევიან თუ არა ისინი რეკლამას და რა ფარგლებში?
• როგორ ახდენენ ისინი საკუთარი თავის პოზიციონირებას?
  
ე. ბაზარი
 
 
თქვენი მომსახურების/პროდუქტის, კომპანიის, კლიენტების, კონკურენტების გარდა, არსებობს მთელი რიგი ფაქტორებისა, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს და რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ მარკეტინგული გეგმის შედგენისას. ამას უწოდებენ ბაზარს. იგი მოიცავს ისეთ სფეროებს, რომლებიც თქვენი კონტროლის ფარგლებს გარეთაა, მაგ. სეზონურობა და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებები. მაგრამ რადგანაც არ შეგიძლიათ მათზე იმოქმედოთ, კარგი იქნება იცოდეთ მათი გავლენა თქვენს ბიზნესზე.     
 
  
საფეხური მეორე: მიზნების ჩამოყალიბება
 
ახლა, როცა ხელი მოჰკიდეთ თქვენი კომპანიის პროფილის განსაზღვრას, დროა იფიქროთ მის მომავალზე. კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით საშუალება მოგეცემებათ განსაზღვროთ მარკეტინგული გეგმის მიზანი. ამის შემდეგ უნდა ჩამოაყალიბოთ თქვენი ამოცანები და განსაზღვროთ მათი პრიოტიტეტები. ამ პროცესში უნდა გაითვალისწინოთ მთელი რიგი საკითხები:
 
 
• როგორია თქვენი მომავალი წლის და მომდევნო ხუთი წლის მარკეტინგული მიზნები შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში: მთლიანი რეალიზაცია; საცალო რეალიზაცია; მოგება; საბაზრო წილი; კლიენტების ბაზის გაფართოება; პროდუქტების/მომსახურების გაფართოება; ორგანიზაციის შიდა ცვლილებები? 
• რა პრობლემები გაქვთ მარკეტინგში?
• რა შესაძლებლობებს/წინააღმდეგობებს მოელით მომდევნო ხუთი წლის განმა