EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

ვის მისცემთ ხმას არჩევნებში?

პოზიციას
ოპოზიციას
რაიმე ახალ ძალას
არავის


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

Rati

ცირა

Fib1

ოთარი

ლუკა
ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა

ავტორი: admin

რა გათენდა, გაემართნეს, წაიტანეს ასმათ თანა, ნურადინის ქვეყანამდი შეისვიან მათ უკანა; მუნ ვაჭარმან ოქროს ფასად ცხენი მისცა, არ უძღვანა;

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა

ავტორი: admin

გამოვლნა ზღვანი ავთანდილ მგზავრითა რითმე ნავითა, პირ-მხიარული აცორვებს მართ ოდენ მარტო თავითა; მას შეყრა ტარიელისა უხარის მით ამბავითა,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთანა

ავტორი: admin

დაწერა: ფრიდონ მაღალო, სვე-სრულო მეფეთ-მეფეო, ლომისა მსგავსო ძალ-გულად, მზეო შუქ-მოიეფეო, მოვლენილო და მორჭმულო, მტერთა სისხლისა მჩქეფეო,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთანა

ავტორი: admin

აწ საყვარელსა მიუწერს გულ-ამოსკვნილი, მტირალი, მისმანვე ცრემლმან დაუვსის, ვის ედებოდა ვის ალი! დაწერა წიგნი, მსმენელთა გულისა გასაგმირალი,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა

ავტორი: admin

პირ-მზე სწერს: აჰა, ხათუნო, დედისა მჯობო დედაო! მისგან ტყვე-ქმნილსა სოფელმან რა მიყო, ამას ჰხედაო? მე, გლახ, მათ ჩემთა პატიჟთა სხვაცა დამერთო ზედაო,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანთანა

ავტორი: admin

ფატმან სწერს: აჰა, მნათობო, სოფლისა მზეო ზენაო, შენთა შორს-მყოფთა ყოველთა დამწველო, ამაზრზენაო, სიტყვა-მჭევრო და წყლიანო, ტურფაო, ლამაზ-ენაო,

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა. ფატმანისაგან მბობა ავთანდილთანა

ავტორი: admin

ვა, საწუთროო, სიცრუვით თავი სატანას ადარე! შენი ვერავინ ვერა ცნას, შენი სიმუხთლე სად არე; პირი მზისაებრ საჩინო სად უჩინო ჰყავ, სად არე?

ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა

ავტორი: admin

ამა ქალაქსა წესია, დღესა მას ნავროზობასა არცა ვინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცა ვინ წავა გზობასა; ყოველნი სწორად დავიწყებთ კაზმასა, ლამაზობასა,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა ფატმანთანა

ავტორი: admin

მიუწერა: წავიკითხე შენი წიგნი, ჩემი ქება. შენ მომასწარ, თვარა შენგან მე უფრო მჭირს ცეცხლთა დება; შენცა გინდა, მეცა მინდა გაუწყვედლად შენი ხლება,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო

ავტორი: admin

დაწერა წიგნი საბრალო, მის ყმისა მისართმეველი, მისისა მიჯნურობისა, მისთა პატიჟთა მცნეველი, მისთა მსმენელთა გულისა შემძრველი, შემარხეველი,

ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება

ავტორი: admin

სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის: გილიზღებს და შეგიკვეთებს, მიგინდობს და მოგენდობის, მართ ანაზდად გიღალატებს, - გაჰკვეთს, რასცა დაესობის, -

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა გულანშაროს მისლვისა

ავტორი: admin

ზღვა გაიარა ავთანდილ, მივა ტანითა მჭევრითა. ნახეს ქალაქი, მოცული გარე ბაღისა ტევრითა, გვარად უცხონი ყვავილნი, ფერითა მეტად ბევრითა.

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა

ავტორი: admin

ყმა მიმავალი მიუბნობს, მსგავსი მთვარისა სრულისა. არს თინათინის გონება მისად სალხენლად გულისა; იტყვის: მოგშორდი, სიცრუვე, ვა, საწუთროსა კრულისა!

ვეფხისტყაოსანი: მისლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისას

ავტორი: admin

ყმა მტირალი სამოცდათ დღე ზღვისა პირსა მივა გზასა; შორით ნახნა, მენავენი მოდიოდეს შიგან ზღვასა; მოიცადა, ჰკითხა: ვინ ხართ, თქვენ ამისა გნუკევ თქმასა,

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა

ავტორი: admin

ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნვებ, რა ზნე გჭირსა! ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა! სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა?!

« 123456 . . . 7 »