EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

irinola1974

tamo tamo

Nika

Petre

მარიამი
ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ

ავტორი: admin

მთვარე მზესა მოეშორვოს, მოშორვება განანათლებს, რა ეახლოს, შუქი დასწვავს, გაეყრების, ვერ იახლებს, მაგრა ვარდსა უმზეობა გაახმობს და ფერსა აკლებს,

ვეფხისტყაოსანი: ცნობა როსტევან მეფისაგან ავთანდილის გაპარვისა

ავტორი: admin

აწ ამბავი სხვა დავიწყო, ყმასა წავჰყვე წამავალსა. არ შეექმნა დარბაზობა მას დღე როსტანს გულ-გამწყრალსა; რა გათენდა, ქუში ადგა, ჰგავს, თუ ადენს პირით ალსა,

ვეფხისტყაოსანი: ლოცვა ავთანდილისა

ავტორი: admin

ილოცავს, იტყვის: “მაღალო ღმერთო, ხმელთა და ცათაო, ზოგჯერ მომცემო პატიჟთა, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო, უცნაურო და უთქმელო, უფალო უფლებათაო,

ვეფხისტყაოსანი: ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე

ავტორი: admin

დაჯდა წერად ანდერძისად, საბრალოსა საუბრისად: ჰე, მეფეო, გავიპარე ძებნად ჩემგან საძებრისად! ვერ დავდგები შეუყრელად ჩემთა ცეცხლთა მომდებრისად;

ვეფხისტყაოსანი: ავთანდილისაგან შერმადინის საუბარი

ავტორი: admin

შერმადინს ეტყვის, უბრძანებს პირ-მზე, ნათელთა მფენელი: ესე დღე არის იმედი, ჩემის გულისა მლხენელი, შენგან თავისა შენისა საჩემოდ გამომჩენელი

ვეფხისტყაოსანი: დათხოვნა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა. ვაზირის საუბარი

ავტორი: admin

რა გათენდა, შეეკაზმა, ყმა გავიდა ადრე გარე; იტყვის: ნეტარ მიჯნურობა არ დამაჩნდეს, და-მცა-ვფარე! დათმობასა ეაჯების გულსა: შენ რა მოუგვარე!

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა

ავტორი: admin

იგი მუნით წარმოსრული სევდამანცა განა მოკლა! პირსა იხოკს, ვარდსა აზრობს, ხელი მისი განამხოკლა; სისხლსა, მისგან დადენილსა, მხეცნი ყოვლი განამლოკლა;

ვეფხისტყაოსანი: ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა

ავტორი: admin

დღესა ერთსა მე და ფრიდონ ნადირობას გამოვედით, ზღვასა ზედა წაწურვილსა ქედსა რასმე გარდავედით; ფრიდონ მითხრა: გითხრობ რასმე, - ვთამაშობდით, ცხენსა ვსხედით, -

ვეფხისტყაოსანი: შველა ტარიელისაგან ფრიდონისა

ავტორი: admin

მოჯობდა, ომი შეეძლო, ხმარება ცხენ-აბჯარისა; დავკაზმეთ ნავი, კატარღა და რიცხვი სპათა ჯარისა; კაცი ხმდა, მისთა მჭვრეტთათვის ღონემცა ეაჯა რისა!

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ნურადინ-ფრიდონისა, ოდეს ტარიელ შეეყარა

ავტორი: admin

ღამით მევლო, მოვიდოდი, ზღვისა პირსა აჩნდეს ბაღნი; ჰგვანდეს ქალაქს, ვეახლენით, ცალ-კერძ იყვნეს კლდეთა ნაღნი; არ მეამის კაცთა ნახვა, მიდაღვიდეს გულსა დაღნი;

ვეფხისტყაოსანი: ამბის ცნობა ტარიელისაგან ნესტან-დარეჯანის დაკარგვისა

ავტორი: admin

ესე კაცნი გამეგზავნნეს, გონებასა გავეშმაგე. რომე მისი ვერა მეცნა, ამას უფრო დავედაგე. მას ზღუდესა გარდავადეგ, მინდორთაკე რომე ვაგე,

ვეფხისტყაოსანი: ხვარაზმშას შვილის ინდოეთს მოსლვა საქორწილოდ და ტარიელისაგან მისი მოკლვა

ავტორი: admin

მოვიდა კაცი: «სასიძო მოვაო», მოსლვა გვახარა, მაგრა თუ ღმერთი რას უზამს, არა იცოდა, გლახ, არა; მეფესა მიჰხვდა სიამე, არ სიტყვა ივაგლახა რა,

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის თათბირი და გამორჩევა

ავტორი: admin

მეტმან სევდამან მიმწურა გულსა დაცემად დანისად. ასმათის მონა შემოდგა, მე ვჯე ლაღი და ჯანი სად, წიგნი მომართვა, ეწერა: «ვინ სჩან ალვისა ტანისად,

ვეფხისტყაოსანი: რჩევა ნესტან-დარეჯანის გათხოვებისა

ავტორი: admin

დილასა ადრე სრას მიხმეს, დღე რა ქმნა მწუხრმან ჟამითა; ავდეგ, ვცან მათი ამბავი, წასლვა ვქმენ მითვე წამითა; ვნახე, ორნივე ერთგან სხდეს ხასითა ოდენ სამითა,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა პასუხად

ავტორი: admin

მივუწერე: მზეო, შუქი შენი, შენგან მონაფენი, გულსა მეცა, გამიცუდდეს სიჩაუქე-სიალფენი; ხელმან შენნი განვიცადენ სინატიფე-სიტურფენი,