EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

irinola1974

tamo tamo

Nika

Petre

მარიამი
ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელთანა

ავტორი: admin

აწ საყვარელსა მიუწერს გულ-ამოსკვნილი, მტირალი, მისმანვე ცრემლმან დაუვსის, ვის ედებოდა ვის ალი! დაწერა წიგნი, მსმენელთა გულისა გასაგმირალი,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ნესტან-დარეჯანისა ფატმანთანა

ავტორი: admin

პირ-მზე სწერს: აჰა, ხათუნო, დედისა მჯობო დედაო! მისგან ტყვე-ქმნილსა სოფელმან რა მიყო, ამას ჰხედაო? მე, გლახ, მათ ჩემთა პატიჟთა სხვაცა დამერთო ზედაო,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანთანა

ავტორი: admin

ფატმან სწერს: აჰა, მნათობო, სოფლისა მზეო ზენაო, შენთა შორს-მყოფთა ყოველთა დამწველო, ამაზრზენაო, სიტყვა-მჭევრო და წყლიანო, ტურფაო, ლამაზ-ენაო,

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა. ფატმანისაგან მბობა ავთანდილთანა

ავტორი: admin

ვა, საწუთროო, სიცრუვით თავი სატანას ადარე! შენი ვერავინ ვერა ცნას, შენი სიმუხთლე სად არე; პირი მზისაებრ საჩინო სად უჩინო ჰყავ, სად არე?

ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა

ავტორი: admin

ამა ქალაქსა წესია, დღესა მას ნავროზობასა არცა ვინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცა ვინ წავა გზობასა; ყოველნი სწორად დავიწყებთ კაზმასა, ლამაზობასა,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა ფატმანთანა

ავტორი: admin

მიუწერა: წავიკითხე შენი წიგნი, ჩემი ქება. შენ მომასწარ, თვარა შენგან მე უფრო მჭირს ცეცხლთა დება; შენცა გინდა, მეცა მინდა გაუწყვედლად შენი ხლება,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო

ავტორი: admin

დაწერა წიგნი საბრალო, მის ყმისა მისართმეველი, მისისა მიჯნურობისა, მისთა პატიჟთა მცნეველი, მისთა მსმენელთა გულისა შემძრველი, შემარხეველი,

ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება

ავტორი: admin

სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის: გილიზღებს და შეგიკვეთებს, მიგინდობს და მოგენდობის, მართ ანაზდად გიღალატებს, - გაჰკვეთს, რასცა დაესობის, -

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა გულანშაროს მისლვისა

ავტორი: admin

ზღვა გაიარა ავთანდილ, მივა ტანითა მჭევრითა. ნახეს ქალაქი, მოცული გარე ბაღისა ტევრითა, გვარად უცხონი ყვავილნი, ფერითა მეტად ბევრითა.

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა

ავტორი: admin

ყმა მიმავალი მიუბნობს, მსგავსი მთვარისა სრულისა. არს თინათინის გონება მისად სალხენლად გულისა; იტყვის: მოგშორდი, სიცრუვე, ვა, საწუთროსა კრულისა!

ვეფხისტყაოსანი: მისლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისას

ავტორი: admin

ყმა მტირალი სამოცდათ დღე ზღვისა პირსა მივა გზასა; შორით ნახნა, მენავენი მოდიოდეს შიგან ზღვასა; მოიცადა, ჰკითხა: ვინ ხართ, თქვენ ამისა გნუკევ თქმასა,

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა

ავტორი: admin

ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნვებ, რა ზნე გჭირსა! ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა! სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა?!

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა

ავტორი: admin

იტირეს და გაემართნეს, ქვაბისაკენ თავნი არნეს; რა ასმათმან დაინახა, განაღამცა გაეხარნეს! მოეგება, მოტიროდა, ცრემლმან მისმან კლდენი ღარნეს,

ვეფხისტყაოსანი: მბობა ტარიელისაგან ლომ-ვეფხის დახოცისა

ავტორი: admin

რა წამეკიდა, ყველაი წვრილად გიამბო ენითა, მერმეღა გაბრჭევ მართალი მაგა გულითა ბრძენითა; შენ მოგელოდი, მიმჭირდა მოლოდინითა შენითა,

ვეფხისტყაოსანი: პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა

ავტორი: admin

მივიდოდა, მიუბნობდა ყმა მტირალი, ფერ-შეცვლილი, ქედსა რასმე გარდაადგა, ველი აჩნდა მზიან-ჩრდილი; ნახა, შავი შამბთა პირსა დგა სადავე-უკუყრილი;

« 123456 . . . 7 »