EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მოგწონთ ნოველები - ჩვენი საქმე

დიახ
არა
კარგად იკითხება
ვერ გავიგე
ამორალურია


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

irmisnaxtomi

Mari

giorgi

მერაბ

erjanik
შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა

ავტორი: admin

ქალი ადგა და წავიდა მის ყმისა მოსაყვანებლად; არ ეწყინაო, უამბობს, არს მისად მაგულვანებლად, ხელი მოჰკიდა, მოჰყვანდა, ვით მთვარე მოსავანებლად...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან

ავტორი: admin

ჩამოვიდა, ცხენი ახსნა, მისგან ხესა გამობმული, ზედა შეჯდა, გაემართა, ქვაბი დახვდა კარ-განხმული. მუნით ქალი გამოიჭრა გულ-მდუღარე, ცრემლ-დასხმული...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასლვა

ავტორი: admin

ამ საქმესა მემოწმების დიონოსი ბრძენი, ეზროს: საბრალოა, ოდეს ვარდი დაეთრთვილოს, და-ცა-ეზროს. ვის ბადახში არა ჰგვანდეს და ლერწამი ტანად ეზროს,

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა

ავტორი: admin

დაწერა, თუ: ჩემნო ყმანო, გამზრდელნო და ზოგნო ზრდილნო, ერთგულნო და მისანდონო, ამას ზედა გამოცდილნო, თქვენ ჩემისა საწადლისა მიდგომილნო, ვითა ჩრდილნო...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად

ავტორი: admin

ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, იმღერდა და იხარებდა, წინა ედგა ერთი ჩანგი. შემოვიდა მას წინაშე თინათინის მონა ზანგი...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა

ავტორი: admin

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, ჯდა მტირალი წყლისა პირსა, შავი ცხენი სადავითა ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა, ხშირად ესხა მარგალიტი ლაგამ აბჯარ-უნაგირსა...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა

ავტორი: admin

დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი, ძოწეულითა მოსილი, პირად ბროლ-ბადახშოსანი, პირ-ოქრო რიდე ეხვია, ჰშვენოდა ქარქაშოსანი...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა

ავტორი: admin

იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ-მრავალი, ყმიანი. მოსამართლე და მოწყალე, მორჭმული, განგებიანი...

მცხეთობა-სვეტიცხოვლობა!

ავტორი: Lela

გილოცავთ და შეგეწიოთ სვეტიცხოვლის ძალა და მადლი თქვენ და სრულიად საქართველოს!

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: დასაწყისი

ავტორი: admin

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა, ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს...

მურმან ლებანიძე - ლექსები

ავტორი: admin

მურმან ლებანიძე დაიბადა 1922 წლის 14 ნოემბერს, დაბა აღსთაფაში. 1940 წელს, საშუალო განათლების მიღების შემდეგ, სწავლა განაგრძო...

უფლისა ჩვენისა ქრისტეს შობა

ავტორი: admin

უსასრულო სამყაროში, შობის ღამემ დაივანა, საოცარი დღეა შობა, დღეს უფალი დაიბადა...

მიშო დადიანი ლექსები

ავტორი: sintetika

ნინი ის წლები ეხლაც აქ არის, ის წლები ეხლაც იცდის ბავშვივით, ბავშვი, რომელიც გაამინდებას ფანჯრებთან ელის ხელებგაშლილი...

მე მჯერა... უბრალოდ მჯერა

ავტორი: მარი

მზე ჩემ ფანჯარაშიც შემოანათებს და გაფანტავს სიბნელეს და სულში სითბო დაისადგურებს...