EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

irinola1974

tamo tamo

Nika

Petre

მარიამი
ვეფხისტყაოსანი: ტარიელის ტირილი და დაბნედა

ავტორი: admin

აქა მხეც-ქმნილი ტარიელ ტირს, ჭირი ეათასების; თქვა: მე მაქვს სამხრე, რომელი კვლა წინას მკლავსა მას ების! იგი შეიხსნა, მოიღო, თვალვით არ დაიფასების,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა

ავტორი: admin

მონა მოვიდა, მიამბო ამბავი მე მართალია: თქვენსა ამბავსა იკითხავს აჯიღოსანი ქალია. მაშინვე ვიცან, ავიჭერ, ჩქარ-ჩქარად გულ-გამკრთალია

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ტარიელისა ინდოეთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა

ავტორი: admin

წიგნი დავწერე: მეფეო, სვემცა არს თქვენი სვიანად! მე ხატაელთა მიმუხთლეს, - თუცა მათ ეცა ზიანად, - ჩემი ამბავი დასტური ამად გაცნობე გვიანად;

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ხატაეთს წასლვა და დიდი ომი

ავტორი: admin

დილასა შევჯე, ვუბრძანე: ჰკარით ბუკსა და ნობასა! სრულთა სპათასა ვერ გითხრობ არ შესასხდომლად მზობასა. ლომმან მივჰმართე ხატაეთს, ვერვინ მიზრახავს ხრდლობასა,

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისა და ნესტანის პირის-პირ შეყრა

ავტორი: admin

მონა შემოდგა, მივეცი საქმესა გაკვირვებულსა; ასმათის წიგნი მომართვა მე, მეტად შეჭირვებულსა, ეწერა: გიხმობს შენი მზე შენ, მისთვის მოსურვებულსა,

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ხატაელთა მეფისა, ტარიელის წინაშე მოწერილი პასუხად

ავტორი: admin

ხატაეთს მყოფნი მოვიდეს, მათგან მოსლვისა დრონია, სიტყვანი შემოეთვალნეს ლაღნი და უკადრონია: არცა თუ ჩვენ ვართ ჯაბანნი, არც ციხე-უმაგრონია,

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ნესტანისაგან ტარიელის ხმობა

ავტორი: admin

დღესა ერთსა საწოლს მოვე მეფისა სრით წამოსრული, ვჯე და მასვე ვიგონებდი, არ მიეცა თვალთა რული; წიგნი მქონდა საიმედო, ამად ვიყავ მხიარული

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ტარიელისა ხატაელთანა

ავტორი: admin

გავგზავნე კაცი ხატაეთს და წიგნი ჩემ-მაგიერი; მივსწერე: «მეფე ინდოთა არისმცა ღმრთულებრ ძლიერი: მათი ერთგული გაძღების ყოველი სული მშიერი,

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ტარიელისა საყვარელთანა

ავტორი: admin

თვალთა დავიდევ უსტარი მე მისგან მონაწერია. პასუხად ვსწერდი: მთვარეო, შენმცა მზე ვით მოგერია? მე ღმერთმან იგი ნუ მომცეს, რაც არა შენი ფერია

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ნესტან-დარეჯანისა საყვარელსა თანა მიწერილი პირველი

ავტორი: admin

წიგნი ვნახე, მისი იყო, ვისი მდაგავს ალი გულსა; მოეწერა მზისა შუქსა: ნუ დაიჩნევ, ლომო, წყლულსა; მე შენი ვარ, ნუ მოჰკვდები, მაგრა ბნედა ცუდი მძულსა.

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ტარიელის გამიჯნურებისა

ავტორი: admin

კვლა დაიწყო თქმა ამბისა მან, რა ხანი მოიტირა: დღესა ერთსა მე და მეფე მოვიდოდით, გვენადირა; მიბრძანა, თუ: «ქალი ვნახოთ», ხელი ხელსა დამიჭირა...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან თავის ამბის მბობა ავთანდილთანა

ავტორი: admin

ისმენდი, მოეც გონება ჩემთა ამბავთა სმენასა; საუბართა და საქმეთა ვითა ძლივ ვათქმევ ენასა! იგი, ვინ ხელ-მქმნა, მოველი მისგან აროდეს ლხენასა,

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა

ავტორი: admin

ქალი ადგა და წავიდა მის ყმისა მოსაყვანებლად; არ ეწყინაო, უამბობს, არს მისად მაგულვანებლად, ხელი მოჰკიდა, მოჰყვანდა, ვით მთვარე მოსავანებლად...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან

ავტორი: admin

ჩამოვიდა, ცხენი ახსნა, მისგან ხესა გამობმული, ზედა შეჯდა, გაემართა, ქვაბი დახვდა კარ-განხმული. მუნით ქალი გამოიჭრა გულ-მდუღარე, ცრემლ-დასხმული...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასლვა

ავტორი: admin

ამ საქმესა მემოწმების დიონოსი ბრძენი, ეზროს: საბრალოა, ოდეს ვარდი დაეთრთვილოს, და-ცა-ეზროს. ვის ბადახში არა ჰგვანდეს და ლერწამი ტანად ეზროს,